TIN MỚI

Công tác tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 03/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 176-KH/HNDT, ngày 23/3/2017 về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Hướng dẫn số 18-HD/HNDT, ngày 07/6/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự để tổ chức Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2018-2023 và Kế hoạch số 195-KH/HNDT, ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2018-2023), đến nay:

Có 100% xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018-2023 theo đúng tiến độ quy định của tỉnh cũng như Trung ương Hội.

Phát động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Trung ương Hội gắn với phong trào thi đua “chung sức, chung lòng xây dựng Nông thôn mới” và cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới” phát huy vai trò, trách nhiệm của giai cấp nông dân và Hội Nông dân; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ và dạy nghề cho nông dân nhất là huy động, tín chấp bảo lãnh hỗ trợ nguồn vốn sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống cho nông dân. Tích cực xây dựng Nông thôn mới, vận động tăng trưởng Quỹ hỗ trợ nông dân. Nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới tạo sức lan toả và không khí thi đua trong toàn hệ thống Hội. Mỗi cơ sở, huyện, thị, thành Hội chọn đăng ký triển khai thực hiện ít nhất một công trình hoặc việc làm cụ thể theo khả năng, sức lực của mình như tuyến đường ánh sáng văn minh, an ninh trật tự; chi, tổ Hội không có rác thải; tổ sản xuất rau, trái cây an toàn; tổ nông dân an toàn về an ninh trât tự; mô hình chi, tổ Hội “sáng, xanh, sạch , đẹp”…

Đối với cấp huyện, thị và thành Hội: Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội điểm Hội Nông dân huyện Hàm Thuận Bắc. Các ban chuyên môn cơ quan tỉnh Hội theo dõi và giúp huyện từ khi triển khai Đại hội đại biểu cơ sở cho đến kết thúc đại hội huyện. Đã duyệt đề án nhân sự và văn kiện Đại hội điểm và tiến hành Đại hội vào ngày 26 - 27 tháng 3 năm 2018, sau đó chỉ đạo rút kinh nghiệm các huyện, thị và thành Hội. Cuối tháng 3/2018, Hội Nông dân Huyện Tánh linh tổ chức Đại hội và 08 huyện, thị, thành phố còn lại dự kiến tổ chức đại hội hoàn thành trước ngày 20/7/2018.

Đại Hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 9/2018 đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đang thực hiện các bước theo đúng quy trình về công tác nhân sự, góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội; công tác tuyên truyền, hậu cần khánh tiết và các công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2018-2023).


Lượt truy cập

25897