Tiếp tục xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp theo Đề án của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Đề án số 24-ĐA/HNDTW, ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về xây dựng chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp có nêu: việc xây dựng tổ chức cơ sở Hội cơ bản thực hiện theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn; tổ chức Hội trong các đơn vị kinh tế nông, lâm trường, hợp tác xã còn hạn chế; về tổ chức cơ sở, khó khăn lớn nhất và phổ biến hiện nay là số hội viên trong các chi hội đông (nhiều cơ sở không thực hiện việc chia tách thành các tổ hội), nên hội viên không có nơi để sinh hoạt, hội họp, khó khăn trong việc tập hợp, hoạt động; trong cùng một thôn, ấp, xóm, bản, làng, buôn, sóc… hội viên nông dân lại sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, do vậy tổ chức chi hội, tổ hội như hiện nay khó xây dựng được nội dung sinh hoạt phù hợp với tất cả hội viên trong cùng một chi hội, tổ hội; việc sinh hoạt chung trong chi hội, tổ hội thường không thiết thực, hiệu quả thấp. Vì vậy việc đổi mới mô hình tổ chức chi hội, tổ hội, chủ trương xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp là yêu cầu rất cần thiết từ thực tiễn hiện nay. Thông qua đó sẽ góp phần khắc phục những hạn chế, khó khăn trong sinh hoạt Hội ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi hội, tổ hội. Tạo tiền đề nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh.